wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตาบลหัวไทรฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๗

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตาบลหัวไทรฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๗

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 326 ครั้ง  

เพื่ออนุวัตตาม มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้จัดทาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และคณะกรรมการจัดทาธรรมนูญสุขภาพตาบลหัวไทร ได้เสนอ หลักการมีส่วนร่วม การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ใช้ข้อมูลวิชาการและการจัดการ ความรู้เป็นฐานสาคัญ เพื่อให้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ สะท้อนเจตนารมณ์และเป็นพันธะ ร่วมกันของสังคม ให้สังคมสามารถนาไปใช้เป็น กรอบและแนวทาง ในการกาหนดทิศทางและเป้าหมายของ ระบบสุขภาพในอนาคต ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่สามารถจัดทาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ เฉพาะพื้นที่ของตน โดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการจัดทาธรรมนูญ สุขภาพตาบลหัวไทรและภาคีเครือข่าย แกนนาชุมชน แกนนาท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง