wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ตัวชี้วัดธรรมนูญสุขภาพชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ตัวชี้วัดธรรมนูญสุขภาพชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 169 ครั้ง  

ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ นับเป็นธรรมนูญ สุขภาพตำบล ฉบับแรกของประเทศไทย เป็นการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อ สุขภาพแบบมีส่วนร่วม และเป็นเครื่องมือหนึ่งในกระบวนการสร้างสุขภาวะชุมชน หลังจากได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ได้มีผู้สนใจหลายๆ ท่าน ได้เดินทางเข้ามาในชุมชนชะแล้เพื่อเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเรา ตั้งแต่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากภาคต่างๆ ทั่วประเทศ จนถึงทีมผู้บริหาร จากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งนำทีมโดยนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ ทุกครั้งที่คณะผู้สนใจมาเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พวกเรา มักได้รับคำถามหนึ่งที่ท้าทายเสมอ เช่น ธรรมนูญสุขภาพเมื่อประกาศใช้แล้ว จะนำสู่การปฏิบัติได้อย่างไร ? ประชาชนทั่วไปรับรู้มากน้อยแค่ไหน ? แล้วจะทราบ ได้อย่างไรว่าเมื่อมีการนำธรรมนูญสุขภาพตำบลไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการพัฒนาสุขภาวะชุมชนแล้ว ความสุขมวลรวมของคนในตำบลชะแล้สูงขึ้น พร้อมๆ ไปกับการคงไว้ซึ่งความงามของทรัพยากรธรรมชาติและมรดก ทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนชะแล้ ?