wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาวะหมู่บ้าน บ้านแม่ทอมตก ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

ธรรมนูญสุขภาวะหมู่บ้าน บ้านแม่ทอมตก ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 303 ครั้ง  

ธรรมนูญสุขภาวะบ้านแม่ทอมตก หมู่ที่ ๒ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเสมือนข้อตกลงร่วมกันของชาวแม่ทอมตก และหน่วยงาน องค์กร กลุ่มชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อสร้างสุขภาวะของประชาชนให้สมบูรณ์ ท้ั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสัมคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์กรรวมอย่างสมดุล