wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตำบลริมปิง ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๓

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตำบลริมปิง ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๓

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 374 ครั้ง  

ข้อที่ ๑ ธรรมนูญนี้เรียกว่า "ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตำบลริมปิง ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อที่ ๒ การประกาศใช้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน ให้มีผลเริ่มใช้ภายใน ๓๐ วันหลังจากคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพริมปิง มีมติเห็นชอบ