wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง

ธรรมนูญสุขภาพตำบลแม่ถอด จ.ลำปาง

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 358 ครั้ง  

หมวดที่ ๑ ปรัชญาแนวคิดของระบบสุขภาพตำบลแม่ถอด ข้อที่ ๑ ร่วมสร้างสุขภาพคนตำบลแม่ถอด ภายใต้แนวคิด "ตำบลแม่ถอดอยู่ดี มีสุข ธรรมรักษา" โดยอาศัยพื้นฐานวัฒนธรรมและบริบทของคนตำบลแม่ถอด คนตำบลแม่ถอดต้องอยู่ดี มีสุขภายใต้ธรรมรักษา