wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพตาบลเหมืองหม้อ พ.ศ.๒๕๕๓

ธรรมนูญสุขภาพตาบลเหมืองหม้อ พ.ศ.๒๕๕๓

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 521 ครั้ง  

ชาวตาบลเหมืองหม้อร่วมสร้างสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน ด้วยความรักความเข้าใจ ความสามัคคีของชาวตาบลเหมืองหม้อ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นตาบลแห่งความสุข โดยอาศัยพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม วัฒนธรรมและการดารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง