wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตำบลบางคา พ.ศ. 2554

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตำบลบางคา พ.ศ. 2554

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 453 ครั้ง  

เพื่อปฏิบัติตามความในมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้จัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แสดงเจตนารมย์และพันธะร่วมกันของสังคม เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดทิศทาง และเป้าหมายของ การพัฒนาระบบสุขภาพในอนาคต “คณะกรรมการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลบาง คา” ได้เสนอ หลักการมีส่วนร่วม โดยการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย แกนนำชุมชน แกนนำท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน ใช้ข้อมูลวิชาการ และการจัดการ ความรู้เป็นฐานสำคัญ