wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
รายงานตามตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ

รายงานตามตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ

    | หมวด : สถานการณ์ระบบสุขภาพ  |  เปิดอ่าน 6268 ครั้ง  

รายงานตามตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ Featured

          การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ เป็นความพยายามในการสร้างกรอบการติดตามระบบสุขภาพในระดับมหภาค ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบและปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพกับสภาวะสุขภาพ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของระบบสุขภาพ ชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2554 ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองค์กรภาคีต่างๆ และผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดทำรายงานสถานการณ์ตามตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ เผยแพร่ในเวทีต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

1) รายงานสถานการณ์ตามตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2556 : ตัวชี้วัดสุขภาพรายจังหวัด
2) รายงานสถานการณ์ตามตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2557 : สถานการณ์สุขภาพรายเขต  

Last modified onMonday, 27 April 2015 09:40