wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
รายงานสถานการณ์สุขภาพตามตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2556

รายงานสถานการณ์สุขภาพตามตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2556

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ  |  เปิดอ่าน 2072 ครั้ง  

การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ เป็นความพยายามในการสร้างกรอบการติดตาม ระบบสุขภาพในระดับมหภาค ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพกับสภาวะสุขภาพ ซึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของระบบสุขภาพ ซึ่งในปี 2554 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้คณะกรรมการสุขภาพ แห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความเห็นชอบชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นด้วย กระบวนการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยชุดตัวชี้วัด ๑๒ หมวด และได้มี การนำเสนอสถานการณ์ตามตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติครั้งแรกในรายงานสุขภาพคนไทย 2554 หลังจากนั้น ได้มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่รายงานสถานการณ์ตามตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ 2555 เผยแพร่ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2555 และนำเสนอข้อมูลในการประชุม เชิงปฏิบัติการ “การค้นหาประเด็นสุขภาพที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพของ คสช.” เมื่อเดือนมกราคม 2555