wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
คำสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ 4/2557 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557

คำสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ 4/2557 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ  |  เปิดอ่าน 1581 ครั้ง  

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เพื่อเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ความเห็นชอบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ซึ่งเป็นประเด็นสาคัญเร่งด่วน เพื่อให้มีกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพ ที่ยึดโยงการทางานของหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วน โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน