wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ

ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ

    | หมวด : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ  |  เปิดอ่าน 4427 ครั้ง  

ความเป็นมา

          ในการประชุม คสช. ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ เพื่อเป็นกลไกติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 เรื่อง ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ มี นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธาน และมีประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และผู้อำนวยการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) เป็นกรรมการและเลขานุการร่วมกัน และมีบทบาทหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการให้กับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) รวมทั้งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 มติที่ 2 เรื่องความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ รวมไปถึงมติสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 5 มติที่ 10 เรื่องเร่งรัดการสร้างเสริมความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

กลไกการดำเนินงาน

          คณะกรรมการสุขภาพคนพิการ เป็นกลไกระดับชาติ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามคำสั่งที่ 7/2555 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 มี นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธาน และมีประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และผู้อำนวยการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) เป็นกรรมการและเลขานุการร่วมกัน
          มีบทบาทหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการให้กับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) รวมทั้งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 มติที่ 2 เรื่องความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ รวมไปถึงมติสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 5 มติที่ 10 เรื่องเร่งรัดการสร้างเสริมความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังรายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ

การดำเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ

1) คณะกรรมการได้ดำเนินการทบทวนและรวบรวมมติสมัชชาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนพิการความพิการรวมจำนวน 11 มติ รวมถึงมติสมัชชาระดับจังหวัด 3 จังหวัด (ตรัง สงขลา และพิจิตร) นอกจากนั้น ยังมีธรรมนูญสุขภาพอีก 3 หมวด จำนวน 4 ข้อ เพื่อติดตามและสนับสนุนให้มติต่างๆ ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยได้กำหนดประเด็นและแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญๆ ไว้ 11 ประเด็น ในระยะเวลา 2 ปี (ตั้งแต่ปี 2556-2557)

2) คณะกรรมการฯ มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอทุก 2 เดือน โดยมีการประชุมไปแล้ว จำนวน 14 ครั้ง เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีการนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางการเชื่อมโยงหนุนเสริมการดำเนินงานซึ่งกันและกัน ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วม และกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการขับเคลื่อนงาน

3) มีการจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อเป็นกลไกดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คณะ ดังนี้

  • คณะทำงานจัดทำรายงานความก้าวหน้า มติสมัชชาสุขภาพประเด็น “ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพคนพิการ” เพื่อรายงานต่อที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7
  • คณะทำงานจัดทำ กรอบความคิด ขอบเขต กระบวนการขับเคลื่อน และแนวทางการยกร่างแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ ทางสติปัญญา ออทิสติก และการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

4) ดำเนินการทบทวนและรวบรวมมติสมัชชาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนพิการความพิการรวมจำนวน 11 มติ รวมถึงมติสมัชชาระดับจังหวัด 3 จังหวัด (ตรัง สงขลา และพิจิตร) นอกจากนั้น ยังมีธรรมนูญสุขภาพอีก 3 หมวด จำนวน 4 ข้อ เพื่อติดตามและสนับสนุนให้มติต่างๆ ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยได้กำหนดประเด็นและแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญๆ ไว้ 11 ประเด็น ในระยะเวลา 2 ปี (ตั้งแต่ปี 2556 - 2557)

5) สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วม ได้มีการศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การมีนโยบายหรือการนำลงสู่การปฏิบัติ ที่สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการอีกหลายมิติ อาทิ

  • การศึกษาประเด็นการจดทะเบียนคนพิการเชิงประจักษ์ ที่ได้ข้อมูลเสนอต่อสำนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีการมอบอำนาจการจดทะเบียนคนพิการไปที่ระดับอำเภอ ซึ่งจะทำให้สอดคล้องกับบริบทที่จะช่วยให้คนพิการเข้าถึงการขอมีบัตรคนพิการได้ง่ายขึ้น
  • การศึกษาและติดตามประเมินผลการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ด้านบริการ Orientation & Mobility Training สำหรับคนตาบอด และการพัฒนาบริการเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูงอายุที่สูญเสียการได้ยิน
  • การศึกษาทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ และจัดทำข้อเสนอต่อคณะกรรมการสามกองทุน เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพ (ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ และประกันสุขภาพถ้วนหน้า)

 2015 04 24 18 29 04

ความคืบหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ

Last modified onMonday, 27 April 2015 09:14