wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญต. นาตาขวัญ อ.เมือง

ธรรมนูญต. นาตาขวัญ อ.เมือง

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 1407 ครั้ง  

จังหวัด:
ระยอง
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญต. นาตาขวัญ อ.เมือง
รายชื่อแกนตำบล:
นางสาวยุวพร ดีพุดซา
ที่อยู่:
59 หมู่ที่ 1 ที่ทำการองค์การส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ:
084-9610197
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
18 มี.ค 58
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกา ข้อตกลงร่วมของชุมชน เป็นกรอบอ้างอิงกระบวนการจัดการแผนงาน
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมการขับเคลื่อน
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
1.รณรงค์ให้ผู้ขับขี่จักรยานสวนหมวกกันน๊อค โดยการติดตั้งป้ายรณรงค์เตือนใจ เตือนสติ 2. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนให้มีความรู้และห่างไกลยาเสพติด และจัดทำเป็นข้อตกลงกับสถานประกอบการ วัด โรงเรียน เป็นสถานที่ปลอดยาเสพติด 3. ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนทิ้งลงถังขยะ
ปัจจัยความสำเร็จ:
1. ผู้นำและผู้มีอำนาจเข้าใจและให้การสนับสนุน 2. แกนนำกลุ่ม องค์กรภาคประชาชนในการสนับสนุน
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
1. ขาดการติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่อง 2. ประชาชนผู้นำยังขาดความเข้าใจ 3. ขาดความร่วมมือที่จริงจัง
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
ควรประสานงานกันทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่ ในการให้การสนับสนุน งบประมาณ วิชาการ บุคคลากร เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน
Last modified onWednesday, 29 April 2015 08:16