wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญ ต.เทพารักษ์

ธรรมนูญ ต.เทพารักษ์

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 1142 ครั้ง  

จังหวัด:
สมุทรปราการ
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญ ต.เทพารักษ์
รายชื่อแกนตำบล:
นางประเทือง เหลืองเวชการ
ที่อยู่:

147/239 หมู่บ้านเชียรเกษม หมู่ 1 ซอย 13 ตำบลเทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

เบอร์โทรติดต่อ:
080-586-5645
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
20 ก.ค. 57
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:

กรอบ กติกา ข้อตกลงร่วมของชุมชน เป็นกรอบอ้างอิงกระบวนการจัดการแผนงาน

แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:

ประการศใช้แล้ว และมีการขับเคลื่อน โดย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต. หรือ อบจ.ในการดำเนินกิจการส่งเสริมสุขภาพตามข้อกำหนดธรรมนูญสุขภาพ ทีมทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เช่น จิตอาสา อสม. เยาวชน ติดตามผลจากกิจกรรมข้อตกลงร่วมกันธรรมนูญสุขภาพตำบล เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ และหาข้อจำกัด หรือสิ่งที่ชุมชนต้องการ

จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:

หมวดที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ ข้อ 10 ประชาชน ต.เทพารักษ์ได้รับการคัดกรองสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีสมุดกิจกรรม ข้อ 11 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วนได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้บริโภคอาหารหลากหลาย และมีประโยชน์ต่อร่างกาย รับประทานผักอย่างน้อย ครึ่งกิโลกรัม มีการออกกำลังกาย อย่างน้อยวันละ 30 นาที 3 วันต่อสัปดาห์ ให้เหมาะสมกับเพศและวัย พร้อมมีอารมณ์แจ่มใส จิตใจเบิกบาน หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มสุรา ข้อ 12 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลตามระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ข้อ 13 เด็กและเยาวชนได้รับการอบรม อสม.น้อย ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงปิดเทอม และเน้นในเรื่องของยาเสพติด หมวดที่ 9 ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ ข้อ 3 ประชาชนตำบลเทพารักษ์ สามารถดูแลสุขภาพตนเอง และคนในครอบครัวรวมถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน

ปัจจัยความสำเร็จ:

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การมีเครือข่ายหลากหลาย การทำงานเป็นทีม การปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการทำงานในชุมชนตามบริบทชุมชน

ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:

บริบทพื้นที่ ที่เป็นชุมชนเมือง ความแตกต่างทางสังคม เศรษฐฐานะ การศึกษาและความหลากหลายของประชากรในพื้นที่ ประชากรแฝง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:

มีการพัฒนาศักยภาพ ทัศนคติ ทั้งส่วนบุคคล หรือองค์กร ที่จะเป็นแกนนำ เป็นพลังในการขับเคลื่อน องค์ความรู้ที่จะเผยแพร่ให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับรู้ ปรับทัศนคติ ให้ความร่วมมือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม

Last modified onThursday, 30 April 2015 09:07