wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ตำบลบางกระจก

ตำบลบางกระจก

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 1249 ครั้ง  

จังหวัด:
จันทบุรี
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ตำบลบางกระจก
รายชื่อแกนตำบล:
นางสุนันททา ปราบศิลป์
ที่อยู่:
เทสบาลตำบลบางกระจก ม.3 ต.บางกระจก อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
เบอร์โทรติดต่อ:
084-7565789
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
2557
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกาข้อตกลงร่วมชุมชนเป็นกรอบอ้างอิงกระบวนการจัดการแผนงาน/กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของพื้นที่
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมขับเคลื่อน1.จัดทำเป็นข้อบัญญัติในเทศบางตำบลให้ได้ให้ชาวบ้านช่วยกันวางแผน,โครงการร่วมกันให้ในทุกหมู่บ้านของตำบล จัดกิจกรรมเลี่ยงกันสุภาพและในด้านอาหารปลอดภัย ในอนคตด้านหน้าต่อไป
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
1.คนในชุมชนเล็งเห็นในเรื่องของสุภาพและด้านอาหารปลอดสารเคมีได้ ทำได้มีสุขภาพดีขึ้น- มีการเฝ้าระวังในเรื่องของสุนัขจรจัดมากขึ้น- ผู้สูงอายุ มีการดูแลสุขภาพ
ปัจจัยความสำเร็จ:
การทำแผนโครงการไปสู่ใน อปท.ได้ และจะให้ทำข้อมูลบัญญัติอย่างไรก็ได้- มีการขยายในเรื่องของสุขภาพตำบล ไปสู่อำเภอจากอำเภอในจังหวัดให้ได้
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
1.บางคนประชาชนในพื้นที่ไกลยังมีความเข้าใจน้อยและขาดบุคคลในด้านความรู้อีกด้วย2.เรื่องของงบประมาณ,เรื่องของการื่อมโยงต่างๆ
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
ควรมีเอกสารที่ได้ความรู้ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนงบประมาณ,วิทยากรด้วย
Last modified onWednesday, 29 April 2015 09:04