wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพ ต.เกาะเปริด

ธรรมนูญสุขภาพ ต.เกาะเปริด

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 1034 ครั้ง  

จังหวัด:
จันทบุรี
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญสุขภาพ ต.เกาะเปริด
รายชื่อแกนตำบล:
นางสิริมนต์ บุญพิทักษ์
ที่อยู่:
36/3 หมู่ 5 ต.เกาะเปริต อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130
เบอร์โทรติดต่อ:
086 – 3669108
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
27 ก.พ 57
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกาข้อตกลงร่วมชุมชนเป็นกรอบอ้างอิงกระบวนการจัดการแผนงาน/กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของพื้นที่
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้ว และมีการขับเคลื่อนแล้ว คือทำโครงการขยายงานต่อเนื่อง
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
ประเด็นสุขภาพขับเคลื่อนโดย มีแผนงาน โครงการของบ สปสช.ตำบลและได้รับงบประมาณ จำนวน 25,000 บาท กำลังอยู่ระหว่างขับเคลื่อนและทำกิจกรรมในปีงบประมาณนี้
ปัจจัยความสำเร็จ:
1.ความตั้งใจ 2.ผู้ร่วมกิจกรรม 3. เครือข่าย เจ้าหน้าที่ ผู้นำ อบต. รพ.สต.
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
การประชาสัมพันธ์ เพราะยังเป็นเรื่องใหม่ ต้องค่อย ๆ ทำ อาศัยความตั้งใจจริงและรอคอย
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
ให้หน่วยงานระดับสูงพยามเน้นและถ่ายทอด คือ ความสำคัญของคำว่า ธรรมนูญชุมชน ธรรมนูญสุขภาพ แก่ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้ใหญ่ กำนัน รวมถึง อบต.ด้วย จะทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ จะเป็นการช่วยให้เราได้รับความร่วมมือ และทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น
Last modified onWednesday, 29 April 2015 09:05