wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพ ต.โขมง

ธรรมนูญสุขภาพ ต.โขมง

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 823 ครั้ง  

จังหวัด:
จันทบุรี
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญสุขภาพ ต.โขมง
รายชื่อแกนตำบล:
น.ส.รสสุคนธ์ ชลเขต
ที่อยู่:
หมู่ 5 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
เบอร์โทรติดต่อ:
181-4518307
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกาข้อตกลงร่วมชุมชน
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการขับเคลื่อน ขับเคลื่อนตามแนวข้อตกลงไว้ในธรรมนูญสุขภาพ ตำบล ต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม มนุษยธรรม และธรรมาภิบาล
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
ประเด็นด็นด้านสุขภาพ ดำเนินการโดย นำไปทำแผนให้อย่างการบริหารส่วนตำบล อนุมัติงบประมาณ ในการขับเคลื่อน ประเด็นในการสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมกันออกกำลังกายในทุกรูปแบบ ทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่
ปัจจัยความสำเร็จ:
1.ความรักความสามัคคีของคนในชุมชน 2. ความเสียสละ การมีจิตสาธารณะ
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
1. ขาดงบประมาณในการขับเคลื่อน 2. ขาดการเชื่อมโยงนอกเครือข่าย 3. องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ค่อยให้ความสำคัญ
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
อยากให้มีการพัฒนาและขับเคลือนธรรมนูญสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
Last modified onWednesday, 29 April 2015 09:08