wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพ ต.ตะกาดเง้า

ธรรมนูญสุขภาพ ต.ตะกาดเง้า

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 800 ครั้ง  

จังหวัด:
จันทบุรี
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญสุขภาพ ต.ตะกาดเง้า
รายชื่อแกนตำบล:
นางลัคณา พรรคอนันต์
ที่อยู่:
ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรติดต่อ:
097-929-8939
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
23 เม.ย. 57
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกา ข้อตกลงร่วมของชุมชน
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการขับเคลื่อน
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
1. มีการบริการด้านสาธารณสุข โดยการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น 2. มีการส่งเสริมสุขภาพ โดยการส่งเสริมสนับสนุนและร่วมกันออกกำลังกายทุกรูปแบบ ทุกกลุ่มอายุ 3.มีการปกกันและควบคุมโรค โดยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้แก่อาสาสมัคร เช่น อสม. อย่างต่อเนื่องรวมทั้งประชาชนทุกหลังคาเรือนต้องร่วมกันควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 4. มีการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ตำบล โดยการร่วมรณรงค์การเก็บขยะและร่วมกันปลูกป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและร่วมกันเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้เป็นแหล่งธรรมชาติให้มากที่สุด
ปัจจัยความสำเร็จ:
ใช้เป็นกรอบนโยบายให้พื้นที่สามารถจัดทำธรรมนูญสุขภาพของชุมชน ใช้เป็นข้อตกลงในการทำแผนพัฒนาชุมชนในตำบล โดยการเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมกับการสร้างเครือข่ายร่วมกัน และร่วมกันคิดโดยยึดหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
ขาดงบประมาณในการสนับสนุนและหน่วยงานภาคีภายนอกยังให้ความร่วมมือน้อย
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการถอดบทเรียนร่วมกัน และมีการเติมเต็มความรู้สึกทางใจคนทำงาน โดยการให้รางวัลความดี มีการสร้างกลุ่มไลน์ธรรมนูญสุขภาพ
Last modified onWednesday, 29 April 2015 09:11