wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพ ต.ตลาด

ธรรมนูญสุขภาพ ต.ตลาด

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 1177 ครั้ง  

จังหวัด:
จันทบุรี
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญสุขภาพ ต.ตลาด
รายชื่อแกนตำบล:
น.ส.กิ่งทอง กิจจานนท์
ที่อยู่:
เลขานุการสภาองค์กรชุมชนตำบลฯ
เบอร์โทรติดต่อ:
080 – 0908779
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
23 เม.ย. 57
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกาข้อตกลงร่วมชุมชนเป็นกรอบอ้างอิงกระบวนการจัดการแผนงาน/กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของพื้นที่
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้วอยู่ระหว่างการขับเคลื่อน 1.จัดทำแผนงาน เสนอต่อเทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อขับเคลื่อนตามธรรมนูญ 2 เทศบาลนำธรรมนูญสุขภาพไปจัดทำเป็นแผนงาน โครงการเพื่อให้เกิดแนวทางตามธรรมนูญสุขภาพ 3. ผลักดันธรรมนูญบางข้อลงสู่เทศบัญญัติ 4. สร้างความรู้ความเข้าใจของธรรมนูญสุขภาพชุมชนให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ 5. กระจายแนวทางการจัดทำธรรมนูญสุขภาพชุมชนให้ทั้งชุมชน ตำบลใก้ลเคียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ เส้นทางการขับเคลื่อนสุขภาพของชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง คนในชุมชนแข็งแรง
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
1. ออกกำลังกายดี /คนในชุมชนออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 ครั้ง /มีสถานที่ออกกำลังกายพอเพียงใกล้บ้าน 2. มีจิตใจเข้มแข็ง / ร่วมทำกิจกรรม เช่น ร้องเพลง เพื่อสร้างความเบิกบานและสร้างความสุขทางใจ /การทำกิจกรรมร่วมกันในเวลาว่าง สร้างพลังทางใจให้กันและกัน 3. รู้แหล่งบริโภคปลอดภัย/ การรณรงค์ปลูกพืชผัก ปลอดสารอาหารปลอดภัย มีการดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยการให้ประชุม ให้ความรู้ ปฏิบัติเป็นตัวอย่างนำมาเป็นกิจกรรมของชุมชน
ปัจจัยความสำเร็จ:
ประชาชนในตำบลตลาด มีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้น จากการคัดกรองโรค เบาหวาน ความดัน หัวใจลดลง มีการคัดแยกขยะทุกครัวเรือน
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
การเมืองท้องถิ่นของผู้บริหารแตกแยก และแบ่งฝ่ายกันชัดเจน ทำให้ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้ลดลง นำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องนี้ล่าช้า และเห้นต่อประโยชน์การเมืองท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญเกินกว่าประโยชน์ของการพัฒนาชุมชนในตำบลให้เป็นไปตามเป้าหมายธรรมนูญสุขภาพของคนในชุมชนโดยแท้จริง
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
ทำให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของธรรมนูญ สุขภาพของคนในตำบลครอบคลุมในทุกพื้นที่
Last modified onWednesday, 29 April 2015 09:16