wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพ ต.เขาวงกต

ธรรมนูญสุขภาพ ต.เขาวงกต

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 971 ครั้ง  

จังหวัด:
จันทบุรี
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญสุขภาพ ต.เขาวงกต
รายชื่อแกนตำบล:
นายนพดล แก้วศรีงาม
ที่อยู่:
รพ.สต.บ้านเขาวงกต หมู่ 1 ตำบลเขาวงกด อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160
เบอร์โทรติดต่อ:
084-960-2626
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
พ.ศ.2557
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
1.กรอบ กติกา ข้อตกลงร่วมของชุมชน
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้ว และมีการขับเคลื่อนแล้ว โดยวิธี คือ ประชาชนในตำบลเขาวงกต มีหน้าที่ร่วมกันในการพัฒนาระบบสุขภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและดำเนินชีวิต ตามหลักศาสนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพทางร่างกาย ทางจิต สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์กรทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนด้านความรู้และวิชาการ
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
การเสริมสร้างสุขภาพ สนับสนุนให้ชุมชนมีการดำเนินงานครอบครัวอบอุ่น
ปัจจัยความสำเร็จ:
1.บุคลากรให้ความรู้กับประโยชน์ในพื้นที่ 2. งบประมาณในการดำเนินงานเชื่อมต่อ ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
1.ต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนในระดับตำบลให้เข้าใจเรื่องสุขภาพและบางคนยังไม่เข้าเรื่องของธรรมนูญ
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
1. ขอให้หน่วยงานของรัฐไปสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่แต่ละตำบลเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ในหลักการธรรมนูญให้เดินหน้าไปในทางที่ถูกต้องเข้มแข็ง
Last modified onWednesday, 29 April 2015 09:18