wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพ ต.ขุนซ่อง

ธรรมนูญสุขภาพ ต.ขุนซ่อง

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 616 ครั้ง  

จังหวัด:
จันทบุรี
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญสุขภาพ ต.ขุนซ่อง
รายชื่อแกนตำบล:
นายประสิทธิ์ ศุภรัตน์
ที่อยู่:
22 หมู่ 6 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160
เบอร์โทรติดต่อ:
085 – 2823601
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
11 เม.ย 57
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกา ข้อตกลงร่วมของชุมชน
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้ว และมีการขับเคลื่อนแล้ว โดยวิธี คือ ได้จัดประชุมชี้แจงเป็นรายหมู่บ้านโดยการร่วมลงไปประชุมกับหมู่บ้านในวันประชุมหมู่บ้านและจัดตั้งธรรมนูญสุขภาพ และแจกจ่ายให้ประชาชนทุกหลังคาเรือนในตำบลขุนซ่อง
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
1, ด้านสุขภาพมีการปลูกผักกินเอง เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไว้กินเอง เนื่องจากโรคต่าง ๆ ที่มากขึ้น 2. ปลูกพืชสมุนไพรไว้ใช้เอง เมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยและนำไปสู่การประหยัดเงินและรู้จักใช้ 3. รณรงค์ให้ครัวเรือนคัดแยกขยะของตนเองเพื่อลดขยะและแก้ปัญหาขยะล้นเมืองและฝังกลบ 4. รณรงค์ให้ อสม.เป็นแกนนำสำรวจลูกน้ำยุงลาย ร่วมกับประชาชนท้องถิ่น ท้องที่ และผู้นำต่าง ๆ ของชุมชน
ปัจจัยความสำเร็จ:
ทำให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และตระหนักในการที่จะต้องป้องกันตนเองและชุมชนมากขึ้น
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
ปัญหาเรื่องงบประมาณ ปัญหาเรื่องการประสานงานของทุกภาคส่วน
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
อยากให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมเพื่อให้เกิดน้ำหนักต่อธรรมนูญสุขภาพเพื่อประชาชนจะได้เข้าใจและเชื่อถือมากขึ้น
Last modified onWednesday, 29 April 2015 09:24