wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพ .อ.แก่งหางแมว

ธรรมนูญสุขภาพ .อ.แก่งหางแมว

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 800 ครั้ง  

จังหวัด:
จันทบุรี
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญสุขภาพ .อ.แก่งหางแมว
รายชื่อแกนตำบล:
นายสมชาย โกมลวาทิน
ที่อยู่:
226 หมู่ 11 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดสระบุรี
เบอร์โทรติดต่อ:
086-141-0527
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
24 ธ.ค. 57
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกา ข้อตกลงร่วมของชุมชน
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการขับเคลื่อน
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
1. การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการควบคุมและป้องกันปัจจัยที่คุกคามต่อสุขภาพของประชาชน 2. คุ้มครองผู้บริโภค 3. ภูมิปัญญาไทยและแพทย์ทางเลือก
ปัจจัยความสำเร็จ:
การให้ความร่วมมือทุกภาคส่วน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
1.บุคลากร ที่จะไปให้ความรู้แก่ราษฎร ประชาชน 2. ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ไม่ทำเป็นตัวอย่าง ให้เห็นเป็นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
ต้องมีความตั้งใจและอดทนและต้องหาแนวร่วมผู้นำต้องเป็นตัวอย่างแก่ราษฎร
Last modified onWednesday, 29 April 2015 09:26