wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพ .อ.แก่งหางแมว

ธรรมนูญสุขภาพ .อ.แก่งหางแมว

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 640 ครั้ง  

จังหวัด:
จันทบุรี
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญสุขภาพ .อ.แก่งหางแมว
รายชื่อแกนตำบล:
นายประเสริฐ แทนทด
ที่อยู่:
109/1 หมู่ 10 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160
เบอร์โทรติดต่อ:
086-156-7254
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
24 ส.ค. 57
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกา ข้อตกลงร่วมของชุมชน ยกระดับธรรมนูญสุขภาพฯ สู่การกำหนดเป็น กฎหมายชุมชน/ท้องถิ่น
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการขับเคลื่อน
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
1. สามารถสร้างโครงการผักปลอดสารอาหารปลอดภัย 2. จิตสำนึกในการหลีกเลี่ยง สารเคมี
ปัจจัยความสำเร็จ:
สามารถร่างธรรมนูญสุขภาพจากตำบลสู่อำเภอและขับเคลื่อนเป็นอำเภอสุขภาวะ
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
ขาดบุคคลากรและไม่มีงบประมาณ
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
หน่วยงานที่ขึ้นตรงและมรงบประมาณเข้ามาดูแลเสริมสร้างอย่างจริงจัง
Last modified onWednesday, 29 April 2015 09:26