wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์

ธรรมนูญ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 601 ครั้ง  

จังหวัด:
สระแก้ว
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์
รายชื่อแกนตำบล:
นางสุภาวดี พานิชวัฒนะ
ที่อยู่:
อบต.วังใหม่ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250
เบอร์โทรติดต่อ:
081-940-0941
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
ปี 2556
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกา ข้อตกลงร่วมของชุมชน
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้ว และมีการขับเคลื่อนแล้ว โดยวิธี ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอและ รพ.สต.ในท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ โดยเชิญผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านและ อสม.มาประชุมเพื่อหาข้อกำหนดและรายละเอียดของธรรมนูญว่ามีอะไรบ้าง และได้ทำข้อตกลงกันในการขับเคลื่อน
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
โดยสรุป จะยึดหลัก 4 ดี คือ 1. สุขภาพดี ส่งเสริมการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารดีมีประโยชน์ ตรวจสารพิษในร่างกาย ให้บริการตรวจคัดกรองโรคต่าง ๆ 2. สิ่งแวดล้อมดี มีการจัดการขยะในระบบ NBT เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษ 3 . รายได้ดี ส่งเสริมอาชีพ รณรงค์ให้ทำบัญชีครัวเรือนเพื่อลดภัยร้ายทำโดยการช่วยเกษตรกรทำท่อส่งน้ำเพิ่มเติมในสระ 4. คนดี ประกาศให้เป็นหมู่บ้านศีล 5 ยกย่องคนดีและประกาศให้ทราบในวันสำคัญ
ปัจจัยความสำเร็จ:
ต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกๆ ฝ่าย ทั้งผู้นำชุมชนและประชาชนทุกคนต้องมีความสามัคคีและความเข้าใจจริง
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
ทิศทางของแต่ละกลุ่มอาจไม่ตรงกัน เช่นคิดไม่เหมือนกัน ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนเป็นไปได้ช้า
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
ต้องปรับทศันคติหรือความคิดให้เข้าใจตรงกัน เพื่อที่จะให้การขับเคลื่อนเป็นไปด้วยความราบรื่นและรวดเร็ว
Last modified onWednesday, 29 April 2015 09:39