wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญ เทศบาลตำบลหนองบอน

ธรรมนูญ เทศบาลตำบลหนองบอน

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 520 ครั้ง  

จังหวัด:
ตราด
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญ เทศบาลตำบลหนองบอน
รายชื่อแกนตำบล:
นางอัณณจัณทท์ เพ็ชรัตน์
ที่อยู่:
เทศบาลตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
เบอร์โทรติดต่อ:
089-098-4415
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกา ข้อตกลงร่วมของชุมชน เป็นกรอบอ้างอิงกระบวนการจัดการแผนงงาน/กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของพื้นที่ ยกระดับธรรมนูญสุขภาพฯ สู่การกำหนดเป็น กฎหมายชุมชน/ท้องถิ่น
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้ว และมีการขับเคลื่อนแล้ว โดยวิธีการ คือ การมีประชาคมของหมู่บ้าน - ตำบล ร่วมกัน กำหนดมาตรการการป้องกัน กำจัด ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน โดยการร่วมมือจากท้องที่-ท้องถิ่น รพ.สต. สภาองค์กรชุมชน ทต.หนองบอน และชุมชน ในพื้นที่ ร่วมมือกัน กำจัดลูกน้ำยุงลายและใช้ธงเขียวเป็นสัญลักษณ์ ปักไว้ที่บ้านของผู้ให้ความร่วมมือ
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
การป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีป้องกัน และกำจัดลูกน้ำยุงลาย ได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากชุมชนอย่างเข้มแข็ง และสามารถนำประเด็นความร่วมมือไปประยุกต์ใช้และพัฒนาในการส่งเสริม สภาองค์กรชุมชน โดย เป็นการทำให้สภาองค์กรชุมชนมีการประชุม ทุกเดือน และนำเรื่องราว ต่าง ๆ มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ เพื่อหาหนทางแก้ไข โดย เป็นมติของสภาองค์กรชุมชน
ปัจจัยความสำเร็จ:
ต้องการพูดคุยในชุมชน บ่อย ๆ เพื่อให้ชาวบ้านผู้นำชุมชนมีความตระหนักถึงภัยอันตรายร่วมกันของ ลูกน้ำยุงลาย
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
อปท. และ รพ.สต. ในพื้นที่ ไม่สนใจและไม่สนับสนุนการผลักดันให้เกิดธรรมนูญ สุขภาพ อย่างแท้จริง เพราะ อปท. กลัวว่าจะเพิ่มภาระ ในการทำงาน
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
ต้องผลักดันให้ท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นมีความร่วมมือและสนับสนุน กระบวนการให้เกิดธรรมนูญสุขภาพ ในพื้นที่ของตนเอง
Last modified onWednesday, 29 April 2015 09:42