wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญ ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น

ธรรมนูญ ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 701 ครั้ง  

จังหวัด:
ฉะเชิงเทรา
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญ ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น
รายชื่อแกนตำบล:
นายบุญสืบ จันทร์เจริญ
ที่อยู่:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อ.ราชสาส์น 24120
เบอร์โทรติดต่อ:
081-2097575038-086035
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
5 ธค 54
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
  • กรอบกติกา/ข้อตกลงร่วมของคนในชุมชน
  • เป็นกรอบอ้างอิงในการจัดทำแผน/กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของพื้นที่
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:

ประกาศใช้แล้ว และมีการขับเคลื่อนแล้ว โดย มีการตั้ง คทง.รับผิดชอบรายประเด็นตามหมวดธรรมนูญ เช่น

  • กลุ่ม อสม. รับผิดชอบด้านสร้างเสริมสุขภาพ
  • กลุ่มผู้สุงอายุ รับผิดชอบด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • อบต. รับผิดชอบด้านโครงสร้าง
  • สวัสดิการ
  • ผู้นำชุมชน รับผิดชอบ การจัดเวทีประชาคม / การสื่อสารประชาสัมพันธ์
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
การสร้างเสริมสุขภาพ โดย จัดกิจกรรมออกกำลังกาย/การคัดกรองโรค การควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชน
เอกสารดาวน์โหลด:
เอกสารธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่
Last modified onSaturday, 09 May 2015 05:49