wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพ ต.นาถ่อน

ธรรมนูญสุขภาพ ต.นาถ่อน

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 643 ครั้ง  

จังหวัด:
นครพนม
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญสุขภาพ ต.นาถ่อน
รายชื่อแกนตำบล:
น.ส.ประภาภรณ์ โจมแพง
ที่อยู่:
เลขที่ 200 องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จ.นครพนม 48110
เบอร์โทรติดต่อ:
085-7491588, 042-575152
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
5 ธ.ค. 57
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบกติการข้อตกลงร่วมของชุมชน
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:

ประกาศใช้แล้ว และมีการขับเคลื่อน โดย

 1. 1.มอบธรรมนูญสุขภาพตำบล ให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ ทางหอกระจายข่าว และการประชุมประชาคม
 2. ใช้ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ
 3. นำสู่การปฏิบัติในพื้นที่
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:

หมวดที่ 6 หลีกเลี่ยงอบายมุข กิจกรรมงดเหล้าในงานศพ

 1. มีการประชุม ประชาคมหมู่บ้าน ตำบล
 2. นำเข้าประชุมรับรองในคณะกรรมการตำบล และยกร่าง
 3. นำเข้าสภาบริหารส่วนตำบลรับรอง
 4. รับรองธรรมนูญสุขภาพกตำบลประกาศใช้
 5. ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
 6. ต่อยอด ขยายผล งานบุญปลอดเหล้า
ปัจจัยความสำเร็จ:
 1. การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ (อปท. รพสต. รร. ผู้นำชุมชน ประชาชน อสม. ปราชญชาวบ้าน )
 2. การประชาสัมพันธ์ของผู้นำชุมชน ทางหอกระจายข่าว การประชุมประชาคม
 3. การต่อเนื่องของกิจกรรม แผนงาน โครงการ
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
การเปลี่ยนแปลงผู้นำการต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
การจัดเวที สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่ โดยการสนับสนุนงบประมาณ วิทยาการสนับสนุน เอกสารวิชาการ มีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ
Last modified onFriday, 01 May 2015 07:39