wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพ ต.คำตากล้า

ธรรมนูญสุขภาพ ต.คำตากล้า

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 841 ครั้ง  

จังหวัด:
สกลนคร
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญสุขภาพ ต.คำตากล้า
รายชื่อแกนตำบล:
นางสาววาสนา จาดฮามรัถ
ที่อยู่:
262 หมู่ 11เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250
เบอร์โทรติดต่อ:
042-796-043,087-853-3213
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
ม.ค. 58
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
  • กรอบกติกา/ข้อตกลงร่วมของคนในชุมชน
  • เป้นกรอบอ้างอิงในการจัดทำแผน/กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของพื้นที่
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้อยู่ระหว่างการขับเคลื่อน
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
การดูแลผู้สูงอายุ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ การจัดงานวันผู้สูงอายุ (13 เมษษยน) การจัดงานผูกแขผู้สูงอายุ (ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3) การจัดการความรู้ในการดูแลตนเอง ให้ผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพเคาะประตูบ้าน การส่งเสริมอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ สอนทำบายศรี ทำขันหมากเป็น
ปัจจัยความสำเร็จ:
ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในชุมชน
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
หน่วยงานเข้าใจไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมนูญของหน่วยงานไม่ใช่ของประชาชน ความไม่เข้าใจของประชาชน ประชาชนไม่รู้สึกเป็นเจ้าของ
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
ให้เกิดเป็นธรรมนูญของประชาชน สำนักธรรมนูญ เป็นของผู้นำประชาชาชนจริง ๆ
Last modified onThursday, 30 April 2015 16:06