wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพ ต.แสงสว่าง

ธรรมนูญสุขภาพ ต.แสงสว่าง

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 790 ครั้ง  

จังหวัด:
อุดรธานี
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญสุขภาพ ต.แสงสว่าง
รายชื่อแกนตำบล:
นายสมาน เสโส
ที่อยู่:
องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340
เบอร์โทรติดต่อ:
042-134411,088-732-0765
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
12 สค 57
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกา ข้อตกลงร่วมของชุมชน เป็นกรอบอ้างอิงกระบวนการจัดการแผนงาน
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:

ประกาศใช้แล้ว และมีการขับเคลื่อนแล้วโดย กำหนดมาตรการนำร่อง เพื่อการปฎิบัติที่เป็นรูปธรรม 4 มาตรการ

 1. มาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก
 2. มาตรการดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชน
 3. มาตรการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
 4. มาตรการลด ละ เลิก อบายมุข
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
 1. การควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยมีมาตรการให้ทุกครัวเรือนทำความสะอาด กำจัดลูกน้ำยุงลาย ถ้ามีหรือพบลูกน้ำยุงลาย จะมีมาตรการเตือนจนไปถึงปรับ
 2. การรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยมีมาตรการรณรงค์ทำความสะอาดในครัวเรือนและในชุมชนสม่ำเสมอ ถ้าไม่ทำก็จะมีมาตรการ ลงโทษ เตือน ปรับตามข้อตกลง
 3. การลด ละเลิก อบายมุข รับผู้สมัครใจ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้เป็นตัวอย่าง ในพื้นที่ และเก็บข้อมูล
ปัจจัยความสำเร็จ:
ทุกคนเห็นความสำคัญของธรรมนูญสุขภาพ ให้ร่วมมือในการทำงานขับเคลื่อนและทำตามมาตรการที่กำหนดตลอดร่วมกัน
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
 1. ความเข้าใจธรรมนูญสุขภาพ ที่ไม่เท่ากันของประชาชน
 2. เข้าใจแต่ไม่ตระหนักผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ธรรมนูญสุขภาพ
 3. การเปลี่ยนแปลงของผู้นำที่ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
 1. สร้างความเข้าใจเรื่องธรรมนูญสุขภาพ ให้แก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอ พร้องติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 2. ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการให้เป็นระบบอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
Last modified onThursday, 30 April 2015 14:35