wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพ ต.บ้านหยวก

ธรรมนูญสุขภาพ ต.บ้านหยวก

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 534 ครั้ง  

จังหวัด:
อุดรธานี
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญสุขภาพ ต.บ้านหยวก
รายชื่อแกนตำบล:
ว่าที่ร้อยวิทยา มุลานนท์
ที่อยู่:
เลขที่ 40 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210
เบอร์โทรติดต่อ:
042-910-037, 080-753-6817
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
5 ก.ย. 57
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกา ข้อตกลงร่วมของชุมชน เป็นกรอบอ้างอิงกระบวนการจัดการแผนงาน ฯ อื่น ๆ คือ การจัดหางบประมาณโดยนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้ว โดยมีวิธีการ คือ ประชุมกำหนดมาตรการร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชนคณะทำงานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพและจัดหางบประมาณเพื่อจัดทำโครงการตามกรอบปัญหาในธรรมนูญสุขภาพ โดยกองทุนสุขภาพจัดสรรงบประมาณให้
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
งานศพปลอดเหล้า และการแก้ปัญหาโรคในกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยเบาหวานความดัน
ปัจจัยความสำเร็จ:
  1. ทีมงานเข้มแข็ง
  2. ทำงานเชิงรุกเข้าหาชุมชน
  3. การคืนข้อมูลให้ชุมชน
  4. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
  1. ขาดองค์ความรู้ที่ชัดเจน เรื่องธรรมนูญสุขภาพ
  2. ขาดบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญธรรมนูญสุขภาพ
  3. ต้องใช้เวลา และการมีส่วนร่วมอย่างมาก
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
ควรแจ้งความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาพให้จังหวัด อำเภอมีส่วนร่วมมากขึ้น
Last modified onThursday, 30 April 2015 13:42