wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพ ต.คำยง

ธรรมนูญสุขภาพ ต.คำยง

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 406 ครั้ง  

จังหวัด:
อุดรธานี
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญสุขภาพ ต.คำยง
รายชื่อแกนตำบล:
นายระพิน บุตรวาระ
ที่อยู่:
องค์การบริหารส่วนตำบลคำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
เบอร์โทรติดต่อ:
082-8464827
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
5 ธ.ค. 57
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกา ข้อตกลงร่วมของชุมชน เป็นกรอบอ้างอิงกระบวนการจัดการแผนงาน ฯ
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้ว
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
  1. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อด้านสุขภาพในชุมชน
  2. รณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชนและส่งเสริมการเลี้ยงใส้เดือนดินจากเศษขยะอินทรีย์
ปัจจัยความสำเร็จ:
ประชาชนในชุมชนพร้อมทั้งแกนนำชุมชน
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
การประชาสัมพันธ์ การสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ซึ่งประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจเหตุผลความจำเป็นในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ มีผลต่อเราอย่างไร
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
เนื่องจากทางเทศบาลมีบุคคลากรที่ดูแลด้านงานสุขภาพน้อย ซึ่งการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนยังไม่ทั่วถึง จึงได้อาศัยแกนนำชุมชนในการสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนซึ่งทำให้การขับเคลื่อนเป็นไปได้ช้า
Last modified onThursday, 30 April 2015 13:40