wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพ ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง

ธรรมนูญสุขภาพ ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 896 ครั้ง  

จังหวัด:
ร้อยเอ็ด
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญสุขภาพ ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง
รายชื่อแกนตำบล:
นางเพ็ญศรี สุดชา
ที่อยู่:
รพ.สต.หนองหิน ตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
เบอร์โทรติดต่อ:
081-320-5894
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
12 สค 57
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกา ข้อตกลงร่วมกับชุมชน เป็นกรอบอ้างอิงกระบวนการจัดการแผนงาน ยกระดับธรรมนูญสุขภาพ สู่การกำหนดเป็นกฏหมายชุมชน/ท้องถิ่น
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้ว โดยวิธีการจัดทำแผนโครงการ ดำเนินงานตามกิจกรรมออกประกาศขับเคลื่อนในพื้นที่จำนวน 8 ประเด็น ออกประกาศเพิ่มเติมอีก 2 ประเด็น ระหว่างขับเคลื่อนจนสิ้นปีงบประมาณ คณะกรรมการออกประชุมเวทีประชาคม ร่วมฟังความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจถึงการใช้ธรรมนูญเป็นเครื่องมือปี 2557 ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 91% ประกาศต่างๆ ที่ทำใช้ในพื้นที่ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:

มีการนำธรรมนูญขับเคลื่อนเรียงลำดับต่อไปนี้

  1. มาตรการรักษาความปลอดภัยและการก่อเรื่องทะเลาะวิวาท
  2. มาตรการลด ละ เลิก อบายมุข
  3. มาตราการรักษษสิ่งแวดล้อม
  4. มาตราการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
  5. มาตราการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย
  6. มาตรากรรักษาความปลอดภัยและรักษาชีวิตและทรัพยสิน
  7. มาตรการป้องกันยาเสพติด
  8. มาตรการป้องกันและควบคุมมะเร็งท่อน้ำดี ตับ
  9. มาตรการอนุรักษ์ทรัพย์สินที่มีอยู่ในพื้นที่ท้องถิ่น
  10. มาตรการ ลด ละเลิกการใช้สารเคมีในพื้นที่ โดยขาดมาตรการจะขับเคลื่อน โดยจัดทำเป็นแผนงาน โครงการมีเจ้าภาพหลักรับไปดำเนินการ มีโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละมาตรการมีการขับเคลื่อนละประเมินผล นำผลการประชุมหารือถึงจุดเด่นจุดด้อยพัฒนาปรับปรุงแก้ไขแต่ละประเด็น
ปัจจัยความสำเร็จ:
ความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนและภาคประชาชน
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
นักการเมืองท้องถิ่นมีนโยบายไม่สอดคล้อง ไม่ค่อยให้ความสำคัญ ในการสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
ธรรมนูญจังหวัดคงอยู่ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ต้องมองพลังอำนาจให้ประชาชนเป็นองค์กรในการขับเคลื่อน ถ้าผูกติดกับการเมืองท้องถิ่นจะล้มเหลวแน่นอน ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นบางท่านให้ความสำคัญที่จะสานต่อ ถ้าผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญก็จะไม่ถูกหยิบขึ้นมาดำเนินการ ถ้าธรรมนูญไม่ผูกติดอยู่กับส่วนราชการ ข้าราชการมีการสับเปลี่ยนโยกย้าย โอกาสในการทำล้มเหลวค่อนข้างแน่นอนน ถ้าไม่ทำอย่างต่อเนื่องเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ชุมชนจริง ๆ มองพลังอำนาจให้ภาคชุมชนดูแลขับเคลื่อน ไปได้แน่นอน
เอกสารดาวน์โหลด:
เอกสารธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่
Last modified onSaturday, 09 May 2015 05:14