wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพ ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง

ธรรมนูญสุขภาพ ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 745 ครั้ง  

จังหวัด:
ร้อยเอ็ด
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญสุขภาพ ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง
รายชื่อแกนตำบล:
คุณวีระ สุโพธิ์
ที่อยู่:
105 ม.4 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220
เบอร์โทรติดต่อ:
086-007-5296
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
12 ส.ค. 55
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกา ข้อตกลงร่วมกับชุมชน เป็นกรอบอ้างอิงกระบวนการจัดการแผนงาน ยกระดับธรรมนูญสุขภาพ สู่การกำหนดเป็นกฏหมายชุมชน/ท้องถิ่น
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
  1. มีการจัดโครงการ มีกรอบอบรมมีการติดตามการใช้ธรรมนูญ
  2. มีการจัดโครงการฝึกการอบรมีการติดตามการใช้ธรรมนูญ ประกาศใช้ทำป้ายประชาสัมพันธ์ การตั้งกรรมการธรรมนูญ ตั้งประธาน แต่ละหมวดประชาสัมพันธ์การใช้ธรรมนูญ โดยกระจายตามหมู่บ้าน และทำแผนประชาสัมพันธ์ตำบลใกล้เคียงและประเมินผลปีละครั้ง
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
  1. การทะเลาะกันของวัยรุ่นในงานมหรสพและมีเรื่องราวต่อยกัน
  2. โครงงานลดเหล้า งดการพนัน
  3. สิ่งแวดล้อม
    • จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยการนำของผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านต้องช่วยกัน ฝ่ายปกครองและ อปพร. เป็นเจ้าพนักงานโดยมีคำสั่งจากนายอำเภอ โดยให้กำนันขอให้นายอำเภอเซ็นคำสั่ง เมื่อส่งงานโครงงานแล้วเราจะทำเป็นโครงการ ถ้าใครรวมโครงการของท้องที่ที่จะเปลี่ยนได้ เราจะทำเป็นโครงการของท้องที่ จะเป็นเจ้าภาพในคืนแรก คืนสุดท้ายจะเป็นท้องถิ่น
    • การรักษาสิ่งแวดล้อมตำบล เราจะไม่มีถังขยะตามถนนและเราจะไม่มให้ทิ้งในที่สาธารณะและที่ผู้อื่น เราจะกำจัดภายในครัวเรือน
ปัจจัยความสำเร็จ:
คนในชุมชนเป็นเจ้าของธรรมนูญ และเข้าใจกฎในชุมชน
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
กีบ้างพวกที่ไม่เข้าใจและพวกที่ชอบเล่น
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
อยากให้หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะผู้ที่ถือกฏหมายโดยแท้จริง
เอกสารดาวน์โหลด:
เอกสารธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่
Last modified onSaturday, 23 May 2015 10:28