wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญ ต.นาทอน

ธรรมนูญ ต.นาทอน

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 1178 ครั้ง  

จังหวัด:
สตูล
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญ ต.นาทอน
รายชื่อแกนตำบล:
นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ
ที่อยู่:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 139 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
เบอร์โทรติดต่อ:
081-0982526
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
2 เม.ย. 58
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
  • กรอบ กติกา ข้อตกลงร่วมของชุมชน
  • เป็นกรอบอ้างอิงกระบวนการจัดการแผนงาน ยกระดับธรรมนูญสุขภาพฯสู่การกำหนดเป็น เทศบัญญัติท้องถิ่น ยกระดับธรรมนูญสุขภาพฯสู่การกำหนดเป็น กฎหมายชุมชน/ท้องถิ่น อื่น ๆ เป็ยข้อตกลง กฎระเบียบข้อบังคับ
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการขับเคลื่อน ประกาศใช้จริงเมื่อเริ่มกระบวนการ
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
ใช้ได้ดีทั้ง 10 หมวด 36 ข้อ เพราะเป็นประเด้นร่วมที่ด้ตกผลึกจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง(ตัวจรองเสียงจริง)
ปัจจัยความสำเร็จ:
จากการที่ทุกคนเริ่มจากคนเล็กคนน้อยได้ร่วมการเป็นขบวน เกิดความรู้สึกถึงความเป็นเข้าของ
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
การชักชวนผู้คนให้เข้าร่วมกระบวนการครัวละอย่างน้อย 1 คน ทั้ง 100% ของครัวเรือน
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
ให้เป็นประชาธิปไตยทางตรงโดยแท้จริง
Last modified onThursday, 30 April 2015 09:49