wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญ ต.ม่วงคำ อ.พาน

ธรรมนูญ ต.ม่วงคำ อ.พาน

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 1083 ครั้ง  

จังหวัด:
เชียงราย
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญ ต.ม่วงคำ อ.พาน
รายชื่อแกนตำบล:
คุณเสกสรร เสาร์สุวรรณ
ที่อยู่:
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทรติดต่อ:
086-9240032, 053-671588, 089-8538170
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
2553
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
  • กรอบ กติกา ข้อตกลงร่วมของชุมชน
  • เป็นกรอบอ้างอิงกระบวนการจัดการแผนงาน
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้ว และมีการขับเคลื่อนแล้ว คือ มีการสร้างแรงจูงใจโดยการประกวดโครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนพอเพียงสร้างกระแสสังคม
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
ด้านจัดการสิ่งแวดล้อมหรือครัวเรือน ด้านส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ปัจจัยความสำเร็จ:
การสร้างกระบวนการขับเคลื่อนเชื่อมโยงกันสร้างแรงจูงใจ สร้างกระแสสังคม
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
บางครั้งอาจมีการละเลยเพราะทำด้วยความสุขมิได้บังคับเป็นกฎหมยาอย่างเคร่งครัด
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
สร้างมาตรการให้มีความเข้มแข็งขึ้น
เอกสารดาวน์โหลด:
เอกสารธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่
Last modified onSaturday, 09 May 2015 04:19