wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ

ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ

    | หมวด : ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 7324 ครั้ง  

ลำดับที่พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพฯรายชื่อแกนตำบลเบอร์โทรติดต่อ
1 ธรรมนูญ ต.บางน้ำผึ้ง    
2 ธรรมนูญ ต.สำโรงกลาง    
3 ธรรมนูญ ต.ปากคลอง    
4 ธรรมนูญ ต.นาเกลือ    
5 ธรรมนูญ ต.บางบ่อ    
6 ธรรมนูญ ต.คลองสวน    
7 ธรรมนูญ ต.คลองด่าน    
8 ธรรมนูญ ต.เทพารักษ์ นางประเทือง  เหลืองเวชการ 080-586-5645
9 ธรรมนูญ ต.เทพารักษ์ นางสาวน้ำผึ้ง  ด้วงทอง 02-385-4141
085-191-4236
10 ธรรมมนูญ ต.บางโปรง    
11 ธรรมนูญ ต.บางแก้ว    
12 ธรรมนูญ ต.บางเสาธง    
13 ธรรมนูญ ต.หนองปรือ อ.บางพลี    
14 ธรรมนูญ ต.บางพลีน้อย     
15 ธรรมนูญ ต.บางปูใหม่    
16   นายราเชน  เชื้อเจริญ 095-6848669
Last modified onSaturday, 09 May 2015 02:42