wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว

ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว

    | หมวด : ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 7758 ครั้ง  

ลำดับที่พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพฯรายชื่อแกนตำบลเบอร์โทรติดต่อ
1 ธรรมนูญ ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ นายนิชล  เสี้ยวเส็ง 081-065-9413
2 ธรรมนูญ ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ คุณอารมณ์  มิ่งมีสุข 089-522-7634
3 ธรรมนูญ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์  นายเทียบ จารนัย 081-7821304
4 ธรรมนูญ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์  นางสุภาวดี  พานิชวัฒนะ 081-940-0941
5 ธรรมนูญ ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร นายราเชน ขันตรีจิตร์ 097-9923552
6 ธรรมนูญ ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด  นางนันทนา จันทะน้อย 081-5617959
7 ธรรมนูญ ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น นายประวิทย์ สุขสว่าง 086-61482462
8 ธรรมนูญ ต.หนองแวง อ.โคกสูง นางสาวอุไรวรรณ นันทะสาร 081 8643936
9 ธรรมนูญ ต.หนองม่วง อ.โคกสูง ไม่ส่ง  
10 ธรรมนูญ ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ ไม่ส่ง  
11 ธรรมนูญ ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร น.ส.พัชดารัตน์ เปลื้องสุวรรณ์ 081-7625462
037-544-057
12 ธรรมนูญ ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา นายอนันชัย พูพิลึก 084-9611367
13 ธรรมนูญ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา นายสมพงษ์ ฮวดวิเศษ 087-1494315
14 ธรรมนูญ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ นายทองอินทร์ ชมโท 084-3886044
15 ธรรมนูญ ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว นายสุริยา อร่ามเรือง 082 2065740
16  ธรรมนูญ ตำบลบ้ารคลองอาราง นายพัฒนา  พรมเผ่า 087-087-1059
Last modified onSaturday, 09 May 2015 02:15