wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพตำบลหัวง้ม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตำาบลหัวง้ม เศรษฐกิจพอเพียง หมูู่บ้านน่าอยูู่ เคียงคูู่วัฒนธรรม

ธรรมนูญสุขภาพตำบลหัวง้ม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตำาบลหัวง้ม เศรษฐกิจพอเพียง หมูู่บ้านน่าอยูู่ เคียงคูู่วัฒนธรรม

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 378 ครั้ง  

ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ได้กำหนดหลักการมีส่วนร่วม การเปิดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ชี้ข้อมูลวิชาการและการจัดการความรู้เป็นฐานสำคัญ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายแห่งสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม โดยประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง การจัดทำธรรมนูญ สุขภาพตำบลหัวง้ม ก็อยู่ภายใต้หลักการดำเนินการดังกล่าว โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ประชาชนในตำบลหัวง้ม มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีที่ถูกต้องอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและ สังคมโดยรวม มุ่งสู่การเป็นตำบลน่าอยู่ รวมถึงให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ ธรรมนูญสุขภาพตำบลหัวง้มเป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานด้าน สุขภาพของชาวตำบลหัวง้ม