wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองแหน ฉบับที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองแหน ฉบับที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 302 ครั้ง  

หมวดที่ ๑ ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพตำบลหนองแหน ข้อที่ ๑ ชาวหนองแหนร่วมสร้างสุขภาพตนเอง ภายใต้แนวคิด “หนองแหนน่าอยู่ ผู้คนมีความสุข” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมวดที่ ๒ ตำบลหนองแหนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ข้อที่ ๒ คนตำบลหนองแหนร่วมกันจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ๒.๑ ครัวเรือนในตำบลหนองแหนร่วมกันคัดแยกขยะในครัวเรือน ๒.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ