wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพ (พันธะสัญญาของชาวบางพระ) ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับที่1 พ.ศ. 2554

ธรรมนูญสุขภาพ (พันธะสัญญาของชาวบางพระ) ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับที่1 พ.ศ. 2554

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 316 ครั้ง  

ตามเจตน์จำนงของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้กำหนดหลักการมีส่วนร่วม การเปิ ดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนบนพื้นฐานข้อมูลวิชาการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายแห่ง สุขภาพที่ดีของประชาชนในทุกมิติ ดังนั้นการจัดทำธรรมนูญสุขภาพของตำบลบางพระก็อยู่ภายใต้การ ดำเนินงานตามหลักการดังกล่าว โดยมีความมุ่งหมายให้ประชาชนตำบลบางพระมีสุขภาพดีเป็นตำบลแห่ง สุขภาวะ รวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐ อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมในตำบลบางพระ ได้ใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลบางพระ เป็น แนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานด้านสุขภาพของตำบลบางพระ