wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ "เปือยรุ่งโรจน์"

ธรรมนูญสุขภาพตำบลเปือย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ "เปือยรุ่งโรจน์"

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 746 ครั้ง  

ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นพื้นที่หนึ่งที่เป็น “ชุมชนเข้มแข็ง” ที่มีทุนทางสังคมหลากหลาย ประกอบด้วย ศูนย์เมตตา ธรรมวัดโพธิ์ศิลา สถานีวิทยุชุมชนเสมาพันปี กองบุญสัจจะสวัสดิการไทบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชนมีการศึกษา พื้นฐานเศรษฐกิจเข้มแข็ง หลาก หลายวัฒนธรรม ผู้นำท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ขณะเดียวกัน “บริบทของ สุขภาพ” กลับพบว่ายังมีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ เช่น อุจจาระร่วง โรควัณโรค โรคไข้เลือดออก และการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อีกทั้งยังพบว่าเยาวชนมีปัญหาการติด สารเสพติด