wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่

ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่

    | หมวด : ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 6575 ครั้ง  

          “ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่” คือ ผลพวงของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ที่เกิดจาก พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 25 ซึ่งได้กำหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มีหน้าที่จัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศที่ครอบคลุมองค์ประกอบของสุขภาพทั้งระบบ โดยมีกระบวนการที่เน้นเรื่องการทำงานด้านวิชาการและการสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมทุกภาคส่วน
          โดยในเวลาต่อมาได้มีการนำแนวคิดของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาตินี้ ไปส่งเสริมให้เกิดการจัดทำธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อกำหนดกรอบนโยบายการพัฒนาสุขภาวะในระดับชุมชน ตามบริบทและความต้องการของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยชุมชน เพื่อชุมชนเอง
          “ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่” จึงเป็นเสมือนเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน และเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยนำทางให้เกิดการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนที่สามารถปฏิบัติได้จริง ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยที่หัวใจสำคัญของการยกร่างจัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่นั้น คือ การยกร่างเนื้อหาสาระให้เข้ากับบริบทของชุมชนตนเองเป็นสำคัญ โดยมีธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเป็นเพียงกรอบเป็นเพียงต้นแบบเท่านั้น

Last modified onSaturday, 25 April 2015 10:56