wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ผลการประเมินธรรมนูญสุขภาพ

ผลการประเมินธรรมนูญสุขภาพ

    | หมวด : ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  |  เปิดอ่าน 2047 ครั้ง  

ผลการประเมินธรรมนูญสุขภาพ Featured

          สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สนับสนุนให้ ดร. เดชรัต สุขกำเนิด จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเมินผลและทบทวนแนวคิดการนำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติไปใช้ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสังคมไทย

          ผลการประเมินและทบทวนพบว่า ธรรมนูญสุขภาพเป็นนวัตกรรมใหม่ในการปฏิรูประบบสุขภาพโดยมุ่งให้เกิดกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ มาร่วมกันกำหนดหลักการ เจตจำนง จนไปสู่การยอมรับเป็นพันธะสัญญาในการจัดการและพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย แต่การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับชาติยังขาดความชัดเจนในทางยุทธศาสตร์ หรือขาดความชัดเจนในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งยังขาดการสื่อสารและกลไกขับเคลื่อนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ทำให้ประสิทธิผลในการเปลี่ยนแปลงสังคมถูกจำกัดลงโดยปริยาย ในขณะที่ธรรมนูญสุขภาพในระดับพื้นที่ได้ถูกพัฒนาและขยายตัวออกอย่างกว้างขวาง เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายของผู้คน ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน และวิถีชีวิตของผู้คนได้เป็นอย่างดีคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด 

Last modified onMonday, 27 April 2015 08:10