wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
การประเมินสถานการณ์ระบบสุขภาพรายหมวด

การประเมินสถานการณ์ระบบสุขภาพรายหมวด

    | หมวด : ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  |  เปิดอ่าน 2061 ครั้ง  

          สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สนับสนุนให้นักวิจัยจากสหสาขาวิชารวม ๘ คณะ ดำเนินการศึกษาเพื่อทบทวน ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์จากการดำเนินงานในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมาหลังเกิดธรรมนูญสุขภาพ โดยศึกษาวิเคราะห์ตามรายหมวดในธรรมนูญสุขภาพ (หมวด ๔ ถึงหมวด ๑๒) รวมถึงโอกาสและภัยคุกคามของแต่ละหมวด ซึ่งได้นำผลการศึกษามาจัดทำเป็นข้อมูลสรุปภาพรวมไว้ในหนังสือสังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

Last modified onMonday, 27 April 2015 08:11