wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
กระบวนการรับฟังความเห็น

กระบวนการรับฟังความเห็น

    | หมวด : ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  |  เปิดอ่าน 3413 ครั้ง  

          จากผลการประเมินธรรมนูญสุขภาพ มีข้อเสนอให้ในการทบทวนธรรมนูญสุขภาพต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจากภาคีทุกกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายรู้สึกเป็นเจ้าของธรรมนูญสุขภาพ ดังนั้น ในกระบวนการทบทวนธรรมนูญสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการรับฟังความเห็นอย่างรอบด้านและกว้างขวางจากทุกภาคส่วน โดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ซึ่งได้วางแผนเพื่อจัดกระบวนการรับฟังความเห็นไว้ ๓ รูปแบบหลัก ได้แก่

- กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก
- กระบวนการลูกขุนพลเมือง
- กระบวนการรับฟังความเห็นโดยคณะวิชาการ

          ทั้งนี้ เพื่อให้สังคมและผู้มีส่วนได้เสียเกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการทบทวนธรรมนูญสุขภาพ
          นอกจากนี้ ยังวางแผนเพื่อกำหนดให้มีการรับฟังความเห็นโดย กระบวนการอื่นๆ เพิ่มเติมอีกด้วย เช่น การรับฟังความเห็นในการประชุมเครือข่ายระดับภาค การรับฟังความเห็นจากกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความเห็นจากการทำงานธรรมนูญสุขภาพในระดับพื้นที่ การใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดและภาค และในที่สุดจะนำร่างธรรมนูญสุขภาพฉบับทบทวนเข้าพิจารณาและหาฉันทมติในสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป

Last modified onFriday, 24 April 2015 04:09