wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก

กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก

    | หมวด : ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  |  เปิดอ่าน 1731 ครั้ง  

          กระบวนการประชาเสวนาหาทางออก (Public deliberation) เป็นกระบวนการรับฟังความเห็นต่อ “ภาพอนาคตของระบบสุขภาพไทย” ในภาพรวม เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทบทวนธรรมนูญฯ ในส่วนของปรัชญาแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้าหมายของระบบสุขภาพ รวมถึงเรื่องหลักประกันและความคุ้มครองให้เกิดสุขภาพ ซึ่งเป็นสาระที่อยู่ใน หมวด ๑ - หมวด ๓ ของธรรมนูญฯ
กระบวนการนี้ สถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในการดำเนินการ โดยใช้โจทย์ต่อไปนี้ในการรับฟังความเห็น

๑. ต้องการเห็นภาพอนาคตระบบสุขภาพไทยเป็นแบบไหน
๒. ทำไมจึงอยากให้เป็นเช่นนั้น
๓. ใครควรจะเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง
๔. ทำอย่างไรจึงจะไปถึงภาพนั้นได้

ที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความเห็นในระดับภาคไปแล้วรวม ๔ เวที ดังนี้

เวทีที่ ๑: วันที่ ๑๙ – ๒๐ ม.ค. ๕๘ เวทีภาคกลาง (สุ่มตัวอย่างประชากรจาก ๔ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี)
เวทีที่ ๒: วันที่ ๒๒ – ๒๓ ม.ค. ๕๘ เวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุ่มตัวอย่างประชากรจาก ๔ จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร)
เวทีที่ ๓: วันที่ ๒๖ – ๒๗ ม.ค. ๕๘ เวทีภาคเหนือ (สุ่มตัวอย่างประชากรจาก ๔ จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี และพิจิตร)
เวทีที่ ๔: วันที่ ๓๑ ม.ค. – ๒ ก.พ. ๕๘ เวทีภาคใต้ (สุ่มตัวอย่างประชากรจาก ๔ จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง)

          มีจำนวนผู้เข้าร่วมเสวนาเวทีละ ๑๐๐ คน มาจากการสุ่มตัวอย่างประชากรทั่วไปจำนวน ๘๕ คน และสุ่มจากกลุ่มประชากรเฉพาะ (กลุ่มผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์/คนไร้รัฐ และกลุ่มผู้แทนศาสนา) อีก ๑๕ คน เพื่อให้ได้ฉันทมติภาพอนาคตระบบสุขภาพในระดับภาค
          จากนั้น ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยความสมัครใจจากเวทีภาค ภาคละ ๒๕ คน มาร่วมเวทีประชาเสวนากลาง ในวันที่ ๑๖ – ๑๗ ก.พ. ๕๘ เพื่อหาฉันทมติระดับประเทศในเรื่องภาพอนาคตระบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค์
          ทั้งนี้ สช. ได้จัดทำข้อมูลสถานการณ์ระบบสุขภาพไทยในปัจจุบัน  และคาดการณ์ภาพอนาคตระบบสุขภาพไทย   สำหรับนำเสนอในเวทีประชาเสวนา เพื่อให้ผู้เข้าเสวนามองระบบสุขภาพในมิติที่กว้างกว่าเฉพาะเรื่องของการแพทย์การสาธารณสุข รวมถึงให้เห็นการคาดการณ์ภาพอนาคตของระบบสุขภาพไทยเพื่อกระตุกความคิดของผู้เข้าเสวนาให้ตระหนักถึงบทบาทของตนในฐานะพลเมืองไทยและภาคส่วนต่างๆ ในสังคมในการเข้ามาร่วมมือกันเพื่อมุ่งสู่ระบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต

Last modified onThursday, 22 October 2015 09:03