wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
คู่มือธรรมนูญสุขภาพพื้นที่

คู่มือธรรมนูญสุขภาพพื้นที่

    | หมวด : ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 7932 ครั้ง  

คู่มือธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ Featured

           จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น หากถามว่า ทำไมต้องทำ และเราจะได้ประโยชน์อะไรในการทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่นั้น คำตอบที่ชัดเจนที่สุด คือ เพราะว่า “ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่” คือ สิทธิของเรา สิทธิของชุมชน คืออำนาจของเรา อำนาจของชุมชน รวมทั้งยังเป็นโอกาสของชุมชนในการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อกำหนดชีวิต กำหนดอนาคตของชุมชนร่วมกัน ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อบริหารจัดการชุมชนให้ผู้คนในชุมชนอยู่ดีและมีความสุข
          โดย “ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่” นั้น จะนำเราไปสู่การทำแผนสุขภาพชุมชนที่สามารถปฏิบัติการได้จริงและมีผู้รับผิดชอบร่วมกันแต่ละด้านอย่างชัดเจน ทำให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนได้มีบทบาทด้านสุขภาพอย่างเต็มที่มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ในการสร้างความตระหนักและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา/การจัดการชุมชนเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนร่วมกันอีกด้วย
          ที่สำคัญ กระบวนจัดทำธรรมนูญสุขภาพในพื้นที่ ตั้งแต่การยกร่าง การรับฟังความคิดเห็น การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การติดตามประเมินผล ถือเป็นการยกระดับพัฒนาความคิดพื้นฐานด้านประชาธิปไตยในระดับชุมชน ซึ่งทุกคนมีสิทธิมีเสียงที่จะเสนอ มีโอกาสได้ผลักดันวิธีคิดของตนเองเข้าสู่เนื้อหาของธรรมนูญ คำพูดคำกล่าวเพียงเล็กน้อยที่ได้รับการบรรจุไว้ใน “ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่” จึงเป็นความภาคภูมิใจในตนเองที่นำไปสู่ความรู้สึกที่เป็นเจ้าของธรรมนูญร่วมกัน และจากความรู้สึกเป็นเจ้าของนี้เองจึงนำไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติตามร่วมกันของคนในพื้นที่ เป็นเช่นนี้แล้ว จะเห็นได้ว่า “ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่” ไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เกินกว่าจะเริ่มต้นลงมือทำ ลงมือปฏิบัติการเลย
          ทั้งนี้ สช. ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือ สิทธิสามัญประจำชุมชน : (แนวทางการจัดทำ) ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับพื้นที่อื่นได้เรียนรู้ต่อไป

Last modified onSaturday, 25 April 2015 18:36